Voorwaarden voor de verkoop van

H2O Direct Limited (de verkoper) Rauter House, 1 Sybron Way, Millbrook Inds Est, Crowborough, East Sussex, TN63DZ

Aan alle klanten (de Koper)

 1. Goederen - worden niet getest of verkocht als geschikt voor een bepaald doel en elke uitdrukkelijke impliciete of wettelijke garantie of voorwaarden van het tegendeel zijn uitgesloten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper (contractueel, uit onrechtmatige daad of anderszins) jegens de Koper voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst of de krachtens deze overeenkomst geleverde goederen meer bedragen dan de factuur van het (de) desbetreffende stuk(ken). De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade of annulering of vertraging die op welke wijze dan ook is veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn macht. In het bijzonder aanvaardt de Verkoper geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een uitstroom van water wanneer de installateur heeft nagelaten een reduceerventiel te monteren en een waterblok niet in situ is. Alle aanbiedingen of prijsopgaven zijn nietig na verloop van 30 dagen.
 2. De Eigendom - in de goederen gaat pas op de Koper over wanneer de Koper de volledige gefactureerde waarde aan de Verkoper heeft betaald, de Koper de goederen op zodanige wijze zal verkopen dat een geldige eigendom van de goederen op een derde overgaat, de Koper de opbrengst van een dergelijke verkoop in vertrouwen voor de Verkoper zal houden. De koper stemt in met de betaling van de volledige prijs van de goederen. De verkoper mag te allen tijde de lokalen van de koper betreden en de goederen daar weghalen en dat de koper voorafgaand aan deze betaling de goederen bewaart met het oog op een eventuele doorverkoop. Niettegenstaande het feit dat de eigendom van de goederen niet op de Koper zal overgaan, behalve als de goederen afzonderlijk en identificeerbaar zijn, voor dit doel, zal niets hierin de Koper als Agent van de Verkoper beschouwen. De goederen zijn voor risico van de Koper, vanaf het moment van afhaling door of tot levering aan hem van de goederen of na het verstrijken van de hieronder bedoelde huurvrije periode, naargelang welk tijdstip eerder valt. Een "All Risks" Verzekering volledige waarde dekt de Koper, totdat alle goederen zijn betaald, naar tevredenheid van de Verkoper. Goederen zullen huurvrij worden opgeslagen gedurende veertien dagen vanaf de datum van dit contract of de datum voor ophaling (indien er een is overeengekomen) of de data waarop goederen beschikbaar zijn voor ophaling, naargelang welke datum de laatste is, waarna de Koper huur zal betalen tegen de tarieven van de Openbare Havenautoriteiten in het gebied. Vertragingen veroorzaakt door onredelijk handelen of verzuim van een der partijen of door vervoer per spoor of over de weg of door vaartuigen die door de andere partij zijn geleverd, zijn voor rekening van de partij die de vertraging heeft veroorzaakt. Alle door Koper ontvangen goederen dienen duidelijk, gemerkt, gedateerd en als zodanig te worden opgeslagen totdat volledige betaling daarvan heeft plaatsgevonden (originele bijgeleverde dozen "EVE" lijm te gebruiken met kopieën van afleveringsbon). De goederen moeten duidelijk geïdentificeerd zijn. Dit onderdeel wordt ook wel een "all monies" clausule genoemd. Alle geleverde bulkgoederen die door de koper als zodanig zijn verpakt en opgeslagen, mogen worden beschouwd als de laatste geleverde partij met dezelfde specificatie op onbetaalde gefactureerde goederen.
 3. Indien de Koper in gebreke blijft met de betaling van alle bedragen die de Koper uit welke hoofde dan ook aan de Verkoper verschuldigd is, is de Verkoper gerechtigd de levering van de goederen of enig deel daarvan op te schorten totdat alle bedragen betaald zijn en gedurende die tijd worden de goederen geacht niet beschikbaar te zijn voor afhaling. Indien de Koper iets doet of laat doen waardoor zijn vermogen om de volledige prijs te betalen in het gedrang komt, wordt hij geacht deze overeenkomst te hebben verstoten en kan de Verkoper, onverminderd zijn andere rechten, deze verstoting zonder ingebrekestelling aanvaarden als de beëindiging ervan. De koper is verplicht de goederen af te nemen of af te halen binnen de in dit contract bepaalde termijn; indien hij nalaat dit binnen deze termijn te doen, is de verkoper gerechtigd dit verzuim als een verzaking van het contract te beschouwen en kan de verkoper, onverminderd zijn andere rechten, deze verzaking zonder opzegging aanvaarden. Alle gelden worden geacht aan de verkoper verschuldigd te zijn, die aanvankelijk met de koper waren overeengekomen, vermeerderd met de kosten van een eventuele procedure tot ontbinding.
 4. Niet betalen - Indien de Koper nalaat te betalen voor een overeengekomen contract, zonder schriftelijke goede reden voor een gerechtvaardigde reden, in overeenstemming met het Engels recht, dan behoudt de verkoper zich de mogelijkheid voor om aanspraak te maken op de genoemde schuld met alle beschikbare middelen. Indien er sprake is van een gerechtelijke procedure, zijn alle verschotten voor rekening van de koper, met inbegrip van de gerechtelijke kosten, rente vanaf de datum van de schuld, presentiekosten, kosten voor juridisch advies en een minimumvergoeding van £50,00 voor de tijd en het papierwerk die de verkoper nodig heeft. Alle korting bedragen worden verbeurd en opeisbaar met indiening van facturen door de Verkoper om deze verloren kortingen gelegenheden te dekken door het verzuim van de Koper om te betalen binnen de overeengekomen termijn. Verklaringen worden maandelijks verstrekt en het niet informeren van ontbrekende facturen binnen 40 dagen door de Verkoper maakt een kopieheffing door de Verkoper van £10.00 noodzakelijk, Wanbetalingsbrieven en Credit Collection telefoongesprekken zijn £10.00 per stuk. Duplicaat facturen zijn £10.00 op elk moment.
 5. Kennisgeving - van elke vordering voortvloeiend uit of in verband met dit contract moet schriftelijk aan de Verkoper worden gegeven binnen 7 werkdagen na de datum waarop de goederen zijn opgehaald of geleverd, bij gebreke waarvan alle vorderingen worden geacht te zijn afgezien en absoluut verjaren. In elk geval is de Verkoper niet aansprakelijk voor tekorten of schade tenzij de Koper binnen 3 dagen na levering de vervoerder en de Verkoper schriftelijk in kennis stelt van een andersluidende vordering op een vrachtbrief of leveringsdocument. De Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de bulk wordt verbroken in afwachting van de afhandeling van een vordering, of, indien de opgehaalde of geleverde goederen triplex of spaanplaat bevatten, indien de gemerkte latten op de verpakkingen (indien aanwezig) niet samen met de goederen ter inspectie door de Verkoper worden aangeboden. Retourzendingen van goederen of annuleringen zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper. Alle vragen over de factuurwaarde moeten onverwijld en in ieder geval binnen 18 dagen na uitgiftedatum worden gesteld.
 6. H2O DIRECT LIMITED aanvaardt geen enkele boeteclausule in welk contract dan ook, direct of indirect gepresenteerd door de Verkoper op het moment van aanvraag of plaatsing van het contract. Vooraf bepaalde vertragingen in de volledige betaling door klanten voor een contract worden door H2O DIRECT LIMITED niet geaccepteerd van de klant. Indien hierop wordt aangedrongen, kunnen aan de Verkoper rentekosten in rekening worden gebracht. Alle uitgebrachte offertes zijn netto van de in deze paragraaf genoemde posten en wanneer schriftelijke volmacht van de directeur wordt gegeven om de bovengenoemde clausules terzijde te schuiven, moet worden aangenomen dat de mogelijke boetes bij de waarde van de offertes moeten worden opgeteld.
 7. Indien wordt overeengekomen dat de goederen moeten worden verwerkt, kan de Verkoper deze verwerking laten uitvoeren door een derde partij en in dat geval zal de verwerking worden uitgevoerd volgens de standaardvoorwaarden van de derde partij.
 8. Alle verkopen "te bereiken" - zijn onder voorbehoud van verzending en veilige aankomst. Elke variatie in het totaal van het tarief van de verzekering tegen het oorlogsrisico of elke last, belasting, heffing, recht of impost op de goederen is ten laste van de Koper. Instructies voor de levering dienen tijdig te worden gegeven, zodat deze bij aankomst kunnen worden uitgevoerd. Bij gebreke van een dergelijke instructie of indien de Koper opdracht geeft tot vervoer per spoor of over de weg of per vaartuig en de Koper nalaat deze te verstrekken wanneer de goederen beschikbaar zijn, kan de Verkoper de maatregelen nemen die hij naar eigen goeddunken nodig acht om de goederen vrij te maken en kan hij alle daardoor ontstane kosten op de Koper verhalen. Speciale/verbale Instructies voor verzending van goederen door de Koper zijn altijd geheel voor risico van de Koper.
 9. Indien enig(e) door de Verkoper gesloten overeenkomst(en) tot aankoop van de goederen voorziet (voorzien) in variatie van de prijs (prijzen) of in annulering van die overeenkomst(en) in geval van wijziging van de wisselkoers (wisselkoersen) en indien krachtens een dergelijke bepaling hetzij de prijs van enige van de goederen die door de Verkoper moeten worden betaald, of het equivalent in pond sterling daarvan, wordt gewijzigd of het (de) contract(en) wordt (worden) geannuleerd, wordt (worden) de prijs (prijzen) van dergelijke goederen uit hoofde van dit contract met hetzelfde bedrag gewijzigd of heeft de Verkoper het recht, naar eigen keuze, dit contract te annuleren door de Koper in kennis te stellen van alle goederen die op die datum niet aan de Koper zijn geleverd. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Verkoper.
 10. Elke wijziging - in de kosten voor de Verkoper van de levering van de goederen aan de Koper of in de kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks op de goederen betrekking hebben, die optreedt na de datum van het contract en vóór de levering van de goederen aan de Koper, is voor rekening van de Koper, behalve indien een door de Verkoper gesloten contract voor de levering van de goederen voorziet in de annulering van dat contract in geval van een weigering van de Verkoper om in te stemmen met een schriftelijke wijziging van het vrachttarief, en indien krachtens een dergelijke bepaling een dergelijke overeenkomst wordt geannuleerd, dan heeft de verkoper de mogelijkheid om deze overeenkomst te annuleren door de koper in kennis te stellen van de goederen die op die datum nog niet aan de koper zijn geleverd. De meest recente verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing op de transactie(s) door de Verkoper.
 11. Alle - uitdrukkelijke of stilzwijgende - bedingen betreffende de kwaliteit van de goederen en garanties alleen de schending ervan geeft geen recht op afkeuring van de goederen of ontbinding van het contract in welke omstandigheden dan ook. Alle overeenkomsten, van welke aard ook, moeten schriftelijk worden aangegaan.
 12. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief belasting op de toegevoegde waarde, indien van toepassing. De betaling van de goederen dient te geschieden op of voor de datum die is vastgesteld in overeenstemming met de voorwaarden die tussen de Koper en de Verkoper zijn overeengekomen voor de uitvoering van de rekening tussen hen. Indien de betaling op die datum niet is verricht, heeft de Verkoper het recht de rente of het uitstaande saldo op de Koper te verhalen tegen een tarief van 1 1/2% per maand vertraging, dat op dat ogenblik van kracht is voor de periode vanaf die datum tot de datum van betaling. Eventuele speciale voorwaarden op kortingen uit onze catalogus of lijsten zullen automatisch worden verbeurd voor achterstallige betalingen en het volledige bedrag van de goederen zal ten laste van de Koper worden gebracht door middel van een waarschuwing en een latere factuur voor het verschillende bedrag voor het toevoegen aan de rekening van de Koper. £10 wordt aangerekend voor niet-vereffende cheques van de bank van de klant. Invorderingskosten of gerechtelijke of juridische kosten die nodig zijn voor de invordering van uitstaande gelden door de Koper aan de Verkoper zijn volledig voor rekening van de Koper. Al deze kosten zullen worden toegevoegd aan de bedragen die door de Verkoper worden teruggevorderd. De Koper betaalt voor de verzending van de goederen.
 13. Nauwkeurigheid en Beschrijving van goederen - Behoudens wanneer goederen worden verkocht als zijnde in overeenstemming met een erkende handels- of industrienorm, zijn alle beschrijvingen, specificaties, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, verstrekt door de Verkoper of anderszins opgenomen in de catalogi of brochures, prijslijsten, offertes en ander gepubliceerd materiaal van de Verkoper slechts bij benadering. Alle specificaties, prijsopgaven en adviezen door de Verkoper of Agent aan de Koper gegeven, worden gegeven zonder verantwoordelijkheid met betrekking tot de goederen, tenzij schriftelijk gegeven door een bevoegde functionaris van de Verkoper in antwoord op een specifiek verzoek van de Koper voor of op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. Mondelinge bestellingen worden slechts aanvaard bij de Koper voor of op het ogenblik van de totstandkoming van het contract. Mondelinge aanbiedingen worden alleen aanvaard op risico van de Koper en fouten zijn voor zijn rekening. Catalogusvoorwaarden en beschrijvingen zijn van essentieel belang en andere beschrijvingen die afwijken en verwisseling van goederen en kosten veroorzaken, zijn volledig voor rekening van de Koper, evenals speciale handleidingen, tekeningen of certificaten.
 14. Garantie - De garantie dekt uitsluitend materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.
 15. Terugzending van Goederen - Wij aanvaarden deze niet zonder een officiële schriftelijke goedkeuring van de Directeuren van de Verkoper. Indien goederen speciaal geproduceerd of verworven zijn voor een contract dan zal er geen krediet gegeven worden voor terugzending van de klant. In andere gevallen kan een aanvaarding van retourzendingen alleen worden overwogen in het licht van de betrokken kosten en de bereidheid van de Koper om een restocking charge te betalen, indien overeengekomen door de Verkoper. 30 dagen is de maximale tijd vanaf een factuur dat een tegenprestatie kan worden gedaan, waarbij volledige identificatie, leveringsbonnen en redenen schriftelijk moeten worden ingediend. Omruil van goederen moet de betrokken kosten en het verschil van de werkelijke productprijzen weerspiegelen, indien overeengekomen. Geretourneerde goederen dienen in onberispelijke staat te zijn, ook voor wederverkoop, in gesorteerde en geëtiketteerde staat.
 16. Alle Voorbereidings- of Interne Procedures of Commerciële of Technische "know how" - 8 gebruikt bij het samenstellen van orders of contracten worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen door de Verkoper onder geen enkele omstandigheid of om welke reden dan ook aan een Koper bekend worden gemaakt.
 17. Indien deze Algemene Voorwaarden - op enigerlei wijze in strijd zijn met enige voorwaarden waarop de Koper heeft beoogd de goederen te kopen, dan zal de bepaling van dergelijke voorwaarden van de Koper geacht worden ongeldig te zijn voor zover zij onmiddellijk zijn geregistreerd in overeenstemming met de Companies Act 1985 Part XII zoals gewijzigd. Onverminderd de andere rechten van de Verkoper, indien de Koper nalaat dit te doen, worden alle bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar binnen een redelijke termijn van bijvoorbeeld zeven dagen na ontvangst van de goederen of de ontvangstbevestiging, naargelang welke datum eerder valt.
 18. Auteursrecht - Wanneer goederen naar een ontwerp van een verkoper worden ontworpen of vervaardigd en aan de koper worden verkocht, wordt de overeenkomst geacht een overeenkomst te zijn waarbij "knowhow" en goederen aan de koper worden geleverd tegen een overeengekomen prijs. Het namaken van een ontwerp of het namaken van een product wordt beschouwd als een inbreuk op het ontwerp van de Verkoper en de Koper is aan de Verkoper royalty's of provisie verschuldigd, tijdens of na het evenement. De levering van specifieke producten door de Koper sluit het recht van de Koper uit om de artikelen na te bootsen, te kopiëren of na te maken.
 19. Nalatigheid van officiële functionarissen die de vennootschap vertegenwoordigen om de contractgegevens bij te houden, leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid voor nalatigheid. Deze clausule is ook van toepassing op functionarissen die officieel namens de vennootschap optreden in de hoedanigheid van curator of vereffenaar.